Project Handicap, Chronische Ziekte & Arbeid

Beleidswerk binnen SERV Commissie Diversiteit, VDAB en GTB. We volgen het beleid rond evenredige arbeidsdeelname en diversiteit op. De Vlaamse overheid als werkgever evalueren. Tewerkstelling door lokale besturen. Sociale economie en beschutte tewerkstelling. Antidiscriminatie en redelijke aanpassingen op de werkvloer.
Afkorting
GOHA
Expertisegebied
Mensen met een handicap
Juridisch statuut
andere

Expertise

Arbeidshandicap, Kansengroepen, Antidiscriminatie, Redelijke aanpassingen

Contact

Vooruitgangstraat 323 bus 3 1030 Brussel (Schaarbeek)
+32 498 431 041
jos.wouters@handicapenarbeid.be
Bij voorkeur te contacteren via
Telefoon
Thesaurus
Personen met een handicap en/of chronische ziekte

Verantwoordelijke

Wouters Jos, beleidsmedewerker, +32498431041, jos.wouters@handicapenarbeid.be

Historiek

Eind december 2003 was er een rondetafelconferentie voor tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap. , Overheid, sociale partners en gebruikersorganisaties gingen samen engagementen aan om de kloof in de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap en de rest van de bevolking tegen 2010 drastisch te verminderen. De organisaties van mensen met een arbeidshandicap werden intensief betrokken bij deze rondetafelconferentie. Zo was er een project van GRIP met als doelstelling het inventariseren van knelpunten van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt en het uitdiepen van het begrip redelijke aanpassingen op de werkvloer. GRIP vzw had daarbij de opdracht om zoveel mogelijk andere gebruikersorganisaties te betrekken. De beleidsvoorstellen rond werkgelegenheid, onderschreven door een tiental organisaties van mensen met een arbeidshandicap dienden als insteek voor deze rondetafelconferentie. , Om gebruikersorganisaties van mensen met een arbeidshandicap en ook van allochtonen blijvend te betrekken bij het tewerkstellings- en diversiteitsbeleid werd er besloten om een commissie Diversiteit op te richten bij de SERV waar naast sociale partners (werkgevers en vakbonden) ook gebruikersorganisaties zouden zetelen. , Aan het beleid participeren vraagt mankracht en middelen van gebruikersorganisaties voor studie ‘“ en voorbereidingswerk, deelname aan vergaderingen... Voor heel wat organisaties is dit een probleem. Er is een enorme diversiteit aan organisaties: kleine versus grote, thema‘s waar zij rond werken (sociaal cultureel werk, dienstverlening naar hun leden, zelfhulpgroepen‘¦). De meeste gebruikersorganisaties worden bovendien niet gesubsidieerd om aan beleidswerk te doen. Diegenen die dat toch deden, focusten zich toen meer op zorgthema‘s. Daarom vroeg GRIP een nieuw project aan met als doel gebruikersorganisaties zowel praktisch als inhoudelijk te ondersteunen bij beleidsparticipatie op het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Dit project kadert binnen de impulsmaatregelen van het beleid Evenredige arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD-veld), met name binnen de organisaties van kansengroepen en sociale partners. GRIP vzw startte in het kader van het project in maart 2004 het Gebruikersoverleg handicap & arbeid op. Het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte & Arbeid is een platform van organisaties van mensen met een handicap en chronische ziekte. De volgende organisaties maken deel uit van het gebruikersoverleg: de Vzw Belgische Multiple Sclerose Liga Vlaamse Gemeenschap (Ms-liga), de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose (Muco Vereniging), Blindenzorg Licht en Liefde, Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties vzw (FEVLADO), de Federatie van Vlaamse Verenigingen tot Optimale Participatie en integratie van Dove en Slechthorende kinderen en volwassenen in de Samenleving (OPDOSS), Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP), de Inclusie Vlaanderen, Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG), SIMILES, Vereniging Personen met een handicap (VFG), het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), Liberale vereniging van personen met een handicap, HAZO vzw handicap zelfstandig ondernemend)

Missie

We streven samen via beleidsparticipatie en lobbywerk naar een betere arbeidsmarktpositie van personen met een arbeidshandicap. Dit streven past binnen het kader van evenredige arbeidsparticipatie en diversiteit op de werkvloer.

Activiteiten

In het gebruikersoverleg handicap, chronische ziekte & arbeid kunnen organisaties met elkaar in discussie gaan en afstemmen over het tewerkstellingsbeleid. Organisaties worden via het platform op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in het tewerkstellingsbeleid voor personen met een handicap en kunnen ook onderling informatie uitwisselen. Het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid kan met gezamenlijke standpunten naar buiten komen en hier het nodige lobbywerk voor verrichten. Het is ook een soort van reflectiegroep, waar organisaties hun mening kunnen geven over zaken die in het stakeholdersforum van de VDAB, de commissie Diversiteit van de SERV besproken zijn of nog gaan besproken worden. Deze reflecties worden dan meegenomen door de vertegenwoordigers die in deze organen zitten.

Doelgroep

Personen met een arbeidshandicap, m.a.w. mensen met een handicap en chronische ziekte die beperkingen en moeilijkheden ervaren op het vlak van werk.

Werkterrein

Vlaanderen

Openingsuren

Maandag van 9 tot 12 en van 13 tot 17
Dinsdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17
Woensdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17
Donderdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17
Vrijdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17