Voor organisaties

Wil je jouw organisatie opnemen in de expertendatabank?

De expertendatabank wil bijdragen aan een meer representatieve zichtbaarheid van wie zich identificeert als vrouw of divers*, mensen met een andere herkomst of experten met een handicap**. Daarnaast willen we ook de kennisverspreiding over deze thema’s bevorderen.

In de expertendatabank zitten niet alleen experten, maar ook organisaties die rond die thema’s werken. Je kan opgenomen worden als jouw organisatie werkt rond:

  • Armoede
  • Gender
  • Handicap
  • Herkomst
  • Seksuele oriëntatie
  • Seksuele identiteit

In deze handleiding vind je meer informatie over het aanmaken van je profiel op de expertendatabank.

*Met seksueel divers worden personen bedoeld wiens genderidentiteit niet overeenstemt met de klassieke binaire man-vrouw opdeling. Het kunnen transgenders en non-binaire personen zijn.

**Het verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een handicap omschrijft personen met een handicap als volgt: personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.