Furia

Furia (°1972, tot 2016 Vrouwen Overleg Komitee) is een feministische denktank en actiegroep die ijvert voor een solidaire en meer gelijke samenleving. Aangevuurd door verontwaardiging over ongelijkheden in de samenleving, laat Furia haar stem horen in het maatschappelijk debat. Met grote en kleinere activiteiten helpt Furia het feministische vuur brandend houden.

Furia is een pluralistische en open vrouwenorganisatie die kritische reflectie koppelt aan concrete actie: denken én doen. Op de jaarlijkse Vrouwendag op 11 november komen die twee vloeiend samen: een dag vol interessante workshops, lezingen en gezellig feministisch samenzijn.

Het kloppend hart van Furia zijn haar leden - allen vrijwilligsters (v/x). Op de maandelijkse ledenvergaderingen in Brussel, discussiëren we over actuele thema’s en scherpen we onze pen voor opinies en standpunten.

Voor concrete acties werkt Furia vaak samen met andere organisaties. Lees bijvoorbeeld meer over de ‘speelgoedactie’ waarmee we mee ijveren voor niet-stereotyperend en uitdagend speelgoed voor alle kinderen. Furia is ook actief lid van een platform van vrouwenorganisaties dat het sociaal-economisch beleid van de regering opvolgt.
Afkorting
Furia
Expertisegebied
Gender
Juridisch statuut
vzw

Expertise

Feminisme, Vrouwendag, intersectionaliteit, gender, kruispuntdenken, relatie-en samenleefvormen, combinatieproblematiek, arbeid en zorg, abortus,

Contact

Bij voorkeur te contacteren via
Telefoon
Thesaurus
Gender- en vrouwenstudies
Sensibilisering
Discriminatie
Diversiteit en gelijke kansen

Verantwoordelijke

De Graeve Sofie, Stafmedewerkster - woordvoerster, 02/229 38 73 0479 78 98 33, furia.sdegraeve@amazone.be

Historiek

De vrouwenemancipatie kwam begin jaren ‘70 overal in een stroomversnelling. De geijkte rolpatronen lagen onder vuur, taboeonderwerpen (seksuele oriëntering, geweld, abortus, incest,‘¦) werden bespreekbaar. Vrouwen gingen de oorzaken begrijpen van hun maatschappelijke achterstand. Ze kwamen ‘“ en trokken de straat op ‘“ voor gelijkberechtiging. Het resultaat was: hérkenning en érkenning van specifieke vrouwenbelangen. , Het Vrouwen Overleg Komitee zag in 1972 het licht als trefpunt voor vrouwen over zuil- en partijgrenzen heen. Het VOK gaf in Vlaanderen mee stem aan de vernieuwende en internationale visies over de positie van vrouwen in de maatschappij. Het VOK zette veel veranderingen ten gunste van de vrouw in gang en liep voorop met de vraag naar de minister voor Vrouwenemancipatie. In 2016 veranderde het VOK haar naam naar Furia vzw.

Missie

Furia is een onafhankelijke, pluralistische denktank van individuele vrouwen die zich feministisch en maatschappijkritisch opstellen. Furia koppelt kritische reflectie aan concrete actie en streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving, zonder armoede, ongelijkheid en discriminatie. Furia vertrekt daarbij zoveel mogelijk vanuit de échte levens van vrouwen. Het persoonlijke is voor Furia politiek.

Voor Furia is emancipatie een voortdurend proces dat meerstemmig wordt ingevuld. Dé vrouw bestaat niet, dé vrouwenemancipatie of hét feminisme al evenmin. Gelijkheid, vrijheid en solidariteit schragen het feminisme dat Furia voorstaat. Streven naar gelijkheid betekent werken aan een kansenrijke samenleving voor iedereen, ongeacht sekse, handicap, sociale afkomst, etnisch-culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, genderexpressie, gezondheid... Vrijheid houdt in dat vrouwen zélf kunnen beslissen hoe ze leven: hoe ze werken, wie ze liefhebben, of en wanneer ze kinderen krijgen, hoe ze zich kleden... Vanuit een solidaire houding brengt Furia de posities en bekommernissen van zo veel mogelijk vrouwen in rekening. In dialoog en met respect voor verschillende meningen en stemmen.

Deze waarden vormen de leidraad voor onze visies op geweld, werk, zorg, abortus, stereotypen, de hoofddoek enz. We vertrekken daarbij vanuit een kruispuntperspectief (je bent bijvoorbeeld vrouw, van Turkse origine, hoogopgeleid en hetero en die factoren samen beïnvloeden je maatschappelijke positie). En we werken de Furia-standpunten niet gewoon uit voor onszelf, uit interesse, maar om de samenleving in beweging te brengen. We mengen ons dus in het maatschappelijke debat. We stellen beleidssuggesties op voor overheden, nemen deel aan betogingen, steunen acties van andere organisaties. We leggen ons oor te luisteren en gaan in debat op onze eigen activiteiten. De jaarlijkse Vrouwendag van 11 november is de bekendste: een feministisch evenement dat elk jaar een andere stad aandoet, groeit van onderuit, en een heel diverse groep bezoekers een inspirerend programma biedt.

Bij Furia vinden feministen een plaats om samen te discussiëren, te netwerken en over te gaan tot actie. Al wie zich in onze missie herkent, is welkom om mee vorm te geven aan de standpunten en activiteiten.

Activiteiten

Furia-leden van het VOK komen elke maand samen om over actuele thema's te praten. Voor hen zijn er ook vormingen, debatten en studiedagen. Furia neemt deel aan publieke acties, organiseert, soms in samenwerking met andere organisaties, debatten en mengt zich in het maatschappelijk debat. Elk jaar op 11 november organiseert Furia de nationale Vrouwendag, telkens op een ander plaats in Vlaanderen, samen met een breed platform aan lokale vrijwilligers.

Doelgroep

Feministische vrouwen. Alle leden van de Belgische samenleving.

Werkterrein

Vlaanderen.

Openingsuren

Maandag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00
Dinsdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00
Woensdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00
Donderdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00
Vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00
Zaterdag van 9.00 tot 12.30