Bram

Verschuere

Ik ben professor bestuurskunde aan de Universiteit Gent. Bestuurskundigen interesseren zich voor hoe de overheid en overheidsorganisaties functioneren. Een thema dat ons allemaal aanbelangt, gezien we constant met de overheid in contact komen: als kiezer, als participant, als klant van dienstverlening, als burger. Mijn onderzoek en expertise situeren zich meer specifiek op de volgende domeinen:
- werking van de (lokale) democratie en de overheid: wat is goed bestuur? Welke zaken doet de overheid goed of minder goed? Hoe kunnen we dat beoordelen?
- verhouding tussen overheid en burger: burgerparticipatie en inspraak bij het beleid. Moet beleid door politici alleen gemaakt worden of mogen burgers mee beslissen?
- verhouding tussen overheid en maatschappelijk middenveld: belangenverdediging en lobby door organisaties, publieke dienstverlening door private organisaties, subsidies en controle door overheid.
- actoren in de overheid: relatie tussen politici, kabinetten, ambtenaren en overheidsorganisaties, politieke en ambtelijke verantwoordelijkheid.

Contact

Trefwoorden
Overheidsmanagement en beleid
Politiek en overheid

Talenkennis

Moedertaal
Nederlands
Spreek je nog andere talen?
Engels
Frans

Achtergrond

Lidmaatschap
Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van Stad Kortrijk
Lid Steering Committee European Group for Public Administration (EGPA)

Relevante onderzoeken

Recente onderzoeken zijn:
-Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing Vlaanderen, over participatie (co-productie) van burgers bij publieke dienstverlening, over decentralisatie van bevoegdheden van Vlaamse overheid naar lokale overheid (https://www.steunpuntbestuurlijkevernieuwing.be/).
-Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over persoonsvolgende budgetten in de sector personen met een beperking, over ouderenparticipatie (https://www.steunpuntwvg.be/).
-Bijzonder Onderzoeksfonds UGent, over 'de lokale democratie in verandering' (www.participatievedemocratie.be)

Mijn media ervaring

Ik schreef al meerdere opiniestukken in diverse media (kranten, tijdschriften), en werd al een paar keer geïnterviewd (krant en radio).