Energiebesparing

Adviezen om energie te sparen en zo black-outs te vermijden richten zich vooral op de particuliere sector. Maar ook bedrijven kunnen daar hun bijdrage leveren. "De sector van de chemie, life sciences en kunststoffen is een belangrijke energieverbruiker in Vlaanderen en erg energie-intensief", licht Els Brouwers van Essenscia toe. "De productie van duizenden verschillende eindproducten is goed voor bijna 20% van het aardgas- en 25% van het elektriciteitsverbruik van Vlaanderen. Petroleum, aardgas en elektriciteit worden niet enkel gebruikt om warmte te leveren, maar ook als grondstof omgevormd tot producten van hogere waarde. Door veel te investeren in energie-efficiëntie draagt de sector bij aan de duurzaamheid van de maatschappij. Per ton CO2 die uitgestoten wordt in het productieproces van de chemische sector, wordt er gemiddeld 2,6 ton bespaard in de toepassing ervan. Continue aandacht voor energie-efficiëntieverbeteringen heeft geleid tot een duidelijke ontkoppeling tussen productie en energieverbruik. Het specifieke energieverbruik (per ton product) is hierdoor afgenomen tot 43% van het verbruik in 1990. Aan de basis hiervan ligt onder meer een sterk clusterdenken, waarbij de warmte die vrijkomt in bepaalde processen aangewend wordt voor het aandrijven van andere processen."

Niet alleen in de industriële sectoren, ook in de particuliere sector is er nog veel groeimarge. "Vooral de verwarming en verlichting van gebouwen (woningen, kantoren, scholen) nemen een groot deel van het energieverbruik voor hun rekening. De grootste besparing kan men dan ook realiseren door de energiebehoefte te beperken", zegt Sigrid Van Leemput van VIBE. "Voor particulieren zit het grootste potentieel in compactere en energie-efficiëntere woningen. Isoleren is daarbij de belangrijkste aanrader. Verder moeten we zuiniger omspringen met energie en het gebruik van 'fossiele' brandstoffen beperken. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de overheid die meer moet inzetten op de promotie en ondersteuning van de hernieuwbare energiesector. Enerzijds om onze energie-onafhankelijkheid te garanderen en anderzijds om onze klimaatdoelstellingen te halen. Ook betaalbaarheid van energie speelt een alsmaar belangrijkere rol. Een interessante ontwikkeling op dat vlak zijn de hernieuwbare energiecoöperaties waarbij burgers zelf mee investeren in productiemiddelen en levering van energie en de geproduceerde energie ook zelf kunnen verbruiken."

22 december 2014