Beeldvorming rond personen met een handicap krijgt onvoldoende


Peter Lambregts
Ons land besteedt niet voldoende aandacht aan de beeldvorming van personen met handicap. Nochtans heeft België het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) ondertekend en zijn we dus verplicht om die opdracht na te komen. ‘Artikel 8 uit dat verdrag wijst op de taak van de overheid om de maatschappij te sensibiliseren over de rechten en het potentieel van personen met een handicap en om stigma en vooroordelen te bestrijden’ zegt Peter Lambreghts (Onafhankelijk Leven).
Patrick Vandelanotte
Patrick Vandelanotte van de burgerrechtenorganisatie GRIP sluit zich daarbij aan: ‘Het VN-Comité dat in september de situatie van België heeft beoordeeld, stelt met bezorgdheid vast dat het op het vlak van de beeldvorming rond personen met een handicap verkeerd zit. Het VN-comité wijst op het tekort aan mogelijkheden voor inclusief onderwijs, de lange wachtlijsten voor ondersteuning en het tekort aan toegankelijkheid’.

‘Het VN-Comité wil dat ons land een nationale strategie uitwerkt inzake bewustmaking,’ zegt Peter Lambreghts. ‘Het Comité beveelt aan om toegankelijke informatie- en bewustmakingscampagnes te organiseren over de rechten van personen met een handicap. Het grote publiek moet een positief beeld krijgen van personen met een handicap en de bijdrage die ze leveren aan de maatschappij, en dat in overleg met de organisaties van personen met een handicap. Het Comité doet deze aanbeveling omdat de visie die het Verdrag uitdraagt in België niet waarneembaar is. Het Verdrag gaat uit van het recht op volwaardig burgerschap met alle mensenrechten die daarbij horen.’

1 december 2014